een dringende vraag? mail naar bart@komunika.be

Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


§ 1 Toepassing

 1. Alle opdrachten worden alleen conform de hierna volgende algemene voorwaarden uitgevoerd. De opdrachtgever gaat bij opdrachtverstrekking akkoord met deze voorwaarden. De opdracht moet schriftelijk verstrekt worden.


§ 2 Offerten, prijzen en betaling

 1. Alle offerten van Komunika zijn vrijblijvend tot een opdracht schriftelijk aanvaard en bevestigd wordt of een voorschot is betaald. Offertes en prijsopgave door Komunika blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Komunika.
 2. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Het honorarium voor vertalingen is gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt een honorarium op basis van een uurtarief of een globaaltarief in rekening gebracht.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
 5. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Komunika is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door Komunika het verschuldigde bedrag te voldoen.
 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan Komunika over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.
 7. Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 200 euro en een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze Komunika.
 8. In dergelijke gevallen behoudt Komunika zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 9. Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden Komunika.


§ 3 Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten

 1. Komunika zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Komunika het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.
 3. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn – Komunika is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. In dat geval is de opdrachtgever gerechtigd eenzijdig van de opdracht af te zien. Men kan geen schadevergoeding eisen van Komunika. Reeds gepresteerde arbeid dient vergoed te worden.
 5. Indien de opdrachtgever na de overeenkomst grondige wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Komunika gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 6. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor het reeds uitgevoerde opzoekingswerk voor het overige gedeelte.
 7. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Komunika eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Komunika. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Komunika ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Komunika over tot het voltooien van de volledige website.


§ 4 Medewerkingsplicht van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever informeert Komunika tijdig over de specifieke uitvoeringsnormen van de vertaling of de opdracht (vorm, layout, aantal exemplaren enz.).
 2. De opdrachtgever stelt de nuttige informatie en documenten tijdig ter beschikking van Komunika (afkortingen, beeldmaterialen, glossaria, tabellen, terminologie enz.) voor zover hij hierover beschikt.
 3. Verzending van betreffende stukken geschiedt steeds op rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Foutieve vertalingen o.w.v. onleesbaarheid van de brontekst of niet-nakomen van de bovenvermelde gegevens, vallen niet ten laste van Komunika.


§ 5 Eigendomsvoorbehoud , Copyright en oplevering

 1. De vertaling blijft tot na volledige betaling eigendom van Komunika. De opdrachtgever mag de vertaling niet gebruiken alvorens de betaling is voldaan.
 2. De vertaler behoudt het auteursrecht op de door de vertaler uitgevoerde vertalingen en andere teksten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Al het door Komunika vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Komunika niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 3. De eigendom van door Komunika verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Komunika, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Komunika hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Komunika gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. Voor websites geldt inzake oplevering de volgende regeling: na publicatie op het internet volgt een periode van acht dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd. De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet. 


§ 6 Geheimhouding

 1. Komunika zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Dat geldt ook voor de freelance medewerkers van Komunika.


§ 7 Klachtenbehandeling en aansprakelijkheid

 1. Vertalingen en andere opdrachten worden door Komunika vakkundig uitgevoerd. Komunika is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgevers en/of derden voor fouten die door haar personeel (ook freelance personeel) begaan werden, behoudens opzettelijke fouten en/of grove nalatigheden. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht. Iedere aansprakelijkheid van Komunika voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. Komunika heeft het recht fouten te corrigeren. De opdrachtgever heeft in geval van een foutieve vertaling recht op correctie van de foutieve vertaling. Eventuele klachten over de kwaliteit van de geleverde vertaling dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 weken na levering, schriftelijk te worden gemeld met opgave van de specifieke klacht(en), anderzijds wordt deze vertaling als foutloos beschouwd. Elke vorm van aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van fouten is uitgesloten
 3. Komunika is niet aansprakelijk voor schade of vertragingen voortkomend uit ziekte, virussen, overdrachtsstoringen of overmacht.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Komunika kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.  De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Komunika en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.   
 5. Komunika is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. Komunika is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht.  De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.
 7. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  Komunika wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Komunika aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie.  Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever zal Komunika vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

 § 9 Toepasselijk recht & Beschermende clausule

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Komunika en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 3. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Dendermonde aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.
 4. Deze voorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op de website van Komunika: http://www.komunika.be
 5. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.